Auditorium Wall: visitors
wuwej.net / Robot trap /
PATIENT :

Picture?
 

[ 1 / 8 ]
PATIENT [ 2023-10-03 09:24 ] visitors  
Hello. And Bye.


PATIENT [ 2023-10-03 08:00 ] visitors  
Szia, meg akartam tudni az árát.


CISTIC [ 2023-10-02 22:52 ] kniznica
Pergamino talismánico con el sello de Salomón, califato fatimí del siglo xi d. C


CISTIC [ 2023-10-02 22:52 ] kniznica
Pergamino talismánico con el sello de Salomón, califato fatimí del siglo xi d. C


CISTIC [ 2023-10-02 17:39 ] kniznica


CISTIC [ 2023-10-02 17:20 ] kniznica
Peter Orlovsky, Jack Kerouac, and William Burroughs at Tangier beach photo by Allen Ginsberg


CISTIC [ 2023-10-02 16:27 ] kniznica
Lapis Lazuli: Prsten krále Šalamouna

Jedním z nejzáhadnějších artefaktů v dějinách je prsten krále Šalamouna z lapis lazuli. Tento prsten je již tisíce let zmiňován v mnoha křesťanských, židovských a islámských legendách. Je znám pod mnoha jmény: Rybářův prsten, Šalamounova pečeť a Aandaleebův prsten.

Král Šalamoun, nejmocnější a nejmoudřejší vládce, jaký kdy na zemi byl a bude. Nezměrně bohatý. Král Šalamoun byl mocný a plný moudrosti. Vládl větru, ptákům, zvířatům, květinám a také lidem a džinům. Všichni byli jeho služebníky.

Jeho skutečné jméno bylo Jedidjáš. "Přítel Boží", ale později se mu říkalo Šelomo, Šalamoun, "Král míru", a to kvůli míru, který panoval po většinu doby jeho vlády.

Génius v chrámu:
Říká se, že si při stavbě Chrámu všiml, že někdo krade drahé kameny z jeho komnat. Poznal, že žádný obyčejný zloděj by tyto činy nedokázal. Domníval se, že to byl "zlý duch".

Šalomoun se vroucně modlil k Bohu, aby zlého ducha vydal do jeho rukou k potrestání. Jeho modlitba byla okamžitě vyslyšena. Před králem se zjevil archanděl Michael. Dal králi prsten z lapis lazuli, který mu umožnil ovládat legie démonů. Dával mu moc vyvolávat génie, mluvit se zvířaty a také s květinami.

Prsten byl vyroben ze zlata s vyrytou pečetí z lapis lazuli.
Středověcí arabští spisovatelé uváděli, že prsten vyryl Bůh a byl darován přímo z nebe. Mnozí tvrdí, že na prstenu byl vyryt pentagram (starověké znamení čarodějnictví).

Michael řekl: "Vezmi si tento prsten, králi Šalamoune, synu Davidův, dar, který ti poslal Pán Bůh. Nos tento prsten a všem démonům země, mužským i ženským, budeš poroučet.

Někteří tvrdí, že kámen Lapis Lazuli byl vybroušen a zasazen do tvaru osmicípé hvězdy. Na něm byla vyryta šestihranná pečeť a v ní čtyři písmena Božího jména.

Džin byl vyvolán:
Vyzbrojen prstenem přikázal král Šalamoun, aby se zjevil duch zloděje. Prsten nosil na prostředníčku pravé ruky. Položil jej k nohám svého trůnu a řekl: "Mocí pečeti jediného Boha přikazuji, aby se zjevil obtížný duch, který odnesl klenoty z královských sklepení." Šalomoun si vzal prsten, aby se zjevil.

Démon padl na kolena a poklonil se před králem. Šalomoun spálil pečeť na démonově krku Oriasovi jako znamení své svrchovanosti.

Objevili se i další démoni, kteří působili v království potíže: Onoskelis, Asmodeus, Tephros, Sedm ženských duchů a Rabdos. I oni byli označeni pečetí prstenu Lapis Lazuli.

Bible nehovoří o duchách, které Šalomoun použil ke stavbě svého chrámu. Jaká technologie tedy byla použita ke stavbě chrámu, který je pětkrát větší než Akropolis? Jeho kameny byly spojeny bez použití cementu a v některých případech byly o 100-150 tun větší a jejich celková hmotnost činila 570 tun.

Konstrukce:
Na jednom z návrhů pečetí je hexagram, který zřejmě vychází ze středověké arabské tradice. Název "Šalamounova pečeť" dostal hexagram vyrytý na dně pohárů v arabské tradici.

Další příběhy o tomto prstenu říkají, že byl vyroben z mosazi, železa a lapisu lazuli. Hexagramy se objevují především v židovské esoterické literatuře. Někteří autoři píší, že tradice Šalamounovy pečeti může pocházet z doby před islámem a sahat až k rabínské esoterické tradici. Hexagram neboli "Davidova hvězda" se v novověku stal symbolem judaismu a v roce 1948 byl umístěn na vlajku Izraele.

Tvrdí, že marocké symboly na vlajce jsou poctou Šalamounově pečeti. Hexagram používají na různých předmětech reprezentujících jejich zemi, včetně mince z roku 1873 př. n. l. Stovky předmětů mají tuto pečeť v různých náboženstvích a vírách. To je jen několik příkladů použití hexagramu Šalamounovy pečeti.

Tajemství Vatikánu:

Podle jedné z teorií prsten nosil papež, ale ve skutečnosti se jedná o repliku prstenu krále Šalamouna s jinou pečetí. Po papežově smrti nebo odstoupení bude prsten zničen.

Existoval prsten krále Šalamouna? Existoval král Šalamoun? Historici prokázali, že Šalamoun nebyl smyšlenou postavou ani mýtem. Podle Bible byl Šalamoun pohádkově bohatý a moudrý izraelský král a Davidův syn. Také Talmud označuje Šalomouna za jednoho ze 48 proroků. V Koránu je považován za významného proroka, stejně jako izraelský král a také Davidův syn.

Podle křesťanské legendy je prsten Lapis Lazuli naší jedinou spásnou zbraní proti apokalypse. Předpokládá se, že byl ukryt již dávno a má velkou moc. Legenda nás nadále uchvacuje tímto neuvěřitelným závěrem; prsten krále Šalamouna je chráněn v prostorách Vatikánu. Je na dosah ruky papeže, jediné osoby, o níž se věří, že je dostatečně hodna, aby prsten nosila.

Je to skutečné


CISTIC [ 2023-10-02 16:18 ] kniznica
Lapislázuli: El Rey Salomón

Uno de los artefactos más misteriosos de la historia es el anillo de Lapislázuli del Rey Salomón. Este anillo ha sido mencionado durante miles de años en muchas leyendas cristianas, judías e islámicas. Es conocido por muchos nombres: El Anillo del Pescador, el Sello de Salomón y el Anillo de Aandaleeb.

El rey Salomón, el gobernante más poderoso y sabio de la tierra que alguna vez fue o será. Rico más allá de toda medida. El rey Salomón era poderoso y lleno de sabiduría. Él ordenó el viento, pájaros, animales, flores y también hombres y genios. Todos le fueron sirvientes.

Su verdadero nombre era Jedidiah. El “amigo de Dios”, pero más tarde se llamó Shelomo, Salomón, el “Rey de la Paz”, debido a la paz que prevaleció durante la mayor parte de su reinado.

Genio en el templo:
Se dice que durante la construcción del Templo, se dio cuenta de que alguien estaba robando piedras preciosas de sus habitaciones. Reconoció que ningún ladrón ordinario podría haber hecho estas acciones. Él pensó que fue “un espíritu maligno”.

Salomón oró fervientemente a Dios para que entregará el espíritu malo en sus manos para que tuviera castigo. Inmediatamente su oración fue contestada. El Arcángel Miguel apareció ante el Rey. Le dio al rey un anillo de Lapislázuli que le permitió controlar las legiones de demonios. Le daba el poder de convocar genios, hablar con animales y también con las flores. El anillo fue hecho en oro con un sello grabado de Lapislázuli.

Los escritores árabes medievales relataron que el anillo fue grabado por Dios y fue dado directamente desde el cielo. Muchos afirman que un pentáculo (signo antiguo de brujería) fue grabado en el anillo. Miguel dijo: “Toma este anillo, rey Salomón, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado. Lleva este anillo y todos los demonios de la tierra, tanto hombres como mujeres, tú mandarás «.

Algunos dicen que la piedra Lapislázuli fue cortada y puesta en forma de estrella de ocho puntas. Sobre ella estaba grabado el sello hexagonal, y dentro de él las cuatro letras del nombre de Dios.

Genio invocado:
Armado con el anillo, el rey Salomón ordenó que apareciera el espíritu del ladrón. Llevaba el anillo en el dedo medio de la mano derecha. Lo puso al pie de su trono y dijo: “Por el poder del sello de Dios único, te ordeno que el espíritu molesto que tomo las joyas de las bóvedas reales, aparezca” El demonio cayó de rodillas y se postró ante el rey. Salomón quemó el sello en el cuello del demonio Orias como una marca de su soberanía.

También se presentaron otros demonios que causaron problemas en el reino; Onoskelis, Asmodeus, Tephros, Siete espíritus femeninos y Rabdos. También fueron marcados con el sello del anillo de Lapislázuli. La Biblia no habla de los espiritus que Salomón utilizo para construir su Templo. Entonces, ¿cuál tecnología se utilizó para construir un templo que es 5 veces más grande del tamaño de Acrópolis? Sus piedras se unieron sin cemento y en algunos casos fueron 100-150 toneladas más grandes, con un peso total de 570 toneladas.

Diseño:
Uno de los diseños del sello tiene un hexagrama que parece surgir de una tradición árabe medieval. El nombre “sello de Salomón” fue dado al hexagrama grabado en el fondo de las copas en la tradición árabe. Otras historias de este anillo dicen que estaba hecho de latón, hierro y Lapislázuli. Los hexagramas aparecen principalmente en la literatura esotérica judía. Algunos autores han escrito que la tradición del Sello de Salomón puede ser anterior al Islam y datarse de la tradición esotérica rabínica. El Hexagrama o “Estrella de David“, se convirtió en símbolo del judaísmo en el período moderno y fue puesto en la bandera de Israel en 1948.

Le dice que los simbólicos marroquíes en la bandera, son un homenaje al sello de Salomón. Han utilizado el Hexagrama en diferentes objetos que representan a su país, incluyendo una moneda que data de 1873 A.C. Cientos de objetos tienen este sello en múltiples religiones y creencias. Estos son solo algunos ejemplos del uso del hexagrama del Sello de Salomon.

El secreto del vaticano:
Una teoría es que el anillo fue usado por el Papa, pero en realidad es una réplica del anillo del Rey Salomón con un sello diferente. Sobre la muerte o renuncia del Papa, el anillo será destruido. existía el anillo del rey Salomón? ¿Existió el rey Salomón? Los historiadores han demostrado que Salomón no era un personaje ficticio o un mito. Según la Biblia, Salomón era un Rey de Israel fabulosamente rico y sabio e hijo de David. El Talmud también se refiere a Salomón como uno de los 48 profetas. En el Corán, es considerado un profeta importante, así como el rey de Israel y también hijo de David

Según una leyenda cristiana, el anillo de Lapislázuli es nuestra única arma de salvación contra el apocalipsis. Se cree que fue ocultado hace mucho tiempo con sus grandes poderes. La leyenda nos sigue cautivando con esta increíble conclusión; El anillo del Rey Salomón está siendo protegido dentro de los reinos del Vaticano. Está al alcance de las manos del Papa, la única persona que se cree que es lo suficientemente digna como para usar el anillo.

¿Realmente


CISTIC [ 2023-10-02 01:16 ] kniznicaCISTIC [ 2023-10-01 03:03 ] kniznica
Elon Musk’s first wife explains what it takes to become a billionaire: Justine Musk, first wife of billionaire Elon Musk, knows a thing or two about wealth and hard work — her ex-husband is a founder of PayPal, CEO of Tesla and SpaceX, and has an estimated net worth of $248.7 billion.

She posted a response to a Quora thread asking the question “Will I become a billionaire if I am determined to be one and put in all the necessary work required?” Her answer is “no,” though she says that the Quora reader is asking the wrong question altogether. “You’re determined. So what? You haven’t been racing naked through shark-infested waters yet,” she writes. “Will you be just as determined when you wash up on some deserted island, disoriented and bloody and ragged and beaten and staring into the horizon with no sign of rescue?”

She then offers some advice: “Shift your focus away from what you want (a billion dollars) and get deeply, intensely curious about what the world wants and needs. Ask yourself what you have the potential to offer that is so unique and compelling and helpful that no computer could replace you, no one could outsource you, no one could steal your product and make it better and then club you into oblivion (not literally). Then develop that potential. Choose one thing and become a master of it. Choose a second thing and become a master of that. When you become a master of two worlds (say, engineering and business), you can bring them together in a way that will a) introduce hot ideas to each other, so they can have idea sex and make idea babies that no one has seen before and b) create a competitive advantage because you can move between worlds, speak both languages, connect the tribes, mash the elements to spark fresh creative insight until you wake up with the epiphany that changes your life. The world doesn’t throw a billion dollars at a person because the person wants it or works so hard they feel they deserve it. (The world does not care what you want or deserve.)

The world gives you money in exchange for something it perceives to be of equal or greater value: something that transforms an aspect of the culture, reworks a familiar story or introduces a new one, alters the way people think about the category and make use of it in daily life. There is no roadmap, no blueprint for this; a lot of people will give you a lot of advice, and most of it will be bad, and a lot of it will be good and sound but you’ll have to figure out how it doesn’t apply to you because you’re coming from an unexpected angle. And you’ll be doing it alone, until you develop the charisma and credibility to attract the talent you need to come with you. Have courage.


CISTIC [ 2023-10-01 03:01 ] kniznica
Nobody can save you but
yourself.
you will be put again and again
into nearly impossible
situations.
they will attempt again and again
through subterfuge, guise and
force
to make you submit, quit and/or die quietly
inside.

nobody can save you but
yourself
and it will be easy enough to fail
so very easily
but don’t, don’t, don’t.
just watch them.
listen to them.
do you want to be like that?
a faceless, mindless, heartless
being?
do you want to experience
death before death?

nobody can save you but
yourself
and you’re worth saving.
it’s a war not easily won
but if anything is worth winning then
this is it.
think about it.
think about saving your self.

- Charles Bukowski


PATIENT [ 2023-09-21 09:49 ] kniznica  


PATIENT [ 2023-09-03 14:15 ] kniznica  
https://www.chabad.org/parshah/article_cdo/aid/5219150/jewish/Can-Everyone-Be-Happy.htm


CISTIC [ 2023-07-12 16:43 ] AI - Artificial Intelligence


CISTIC [ 2023-07-07 12:05 ] Music / Hudba


CISTIC [ 2023-07-07 11:58 ] AI - Artificial Intelligence


PATIENT [ 2023-07-07 11:15 ] kniznica  


JOZEF.ADAMKO [ 2023-06-26 02:03 ] kniznica
test 123


CISTIC [ 2023-06-23 15:46 ] Music / Hudba


KNIHOMOL [ 2023-06-23 01:02 ] AI - Artificial Intelligence
The t-shirt Pink Floyd Quick­sil­ver (Evan Pe­ters) in X-Men: Day of the fu­ture past


[ 1 / 8 ]

IP: 123
Visitors :
420 15 12